Bài viết

Bạn có biết Quận - Phương nào đông hay ít dân nhất tại Sài Gòn?

Trong tổng điều tra dân số lần này, TP.HCM sử dụng 100% thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua sử dụng Internet.